Instytucja Zarządzająca wyznacza termin przyjmowania wniosków do programu INTERREG IVA

16. czerwca  2010

Instytucja Zarządzająca Programu Interreg IV A – krajów związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) po szczegółowych konsultacjach z Koordynatorami Krajowymi Programu oraz Wspólnym Komitetem Monitorującym postanowiła, że na razie z powodu wysokiej kontraktacji środków Programu i dużej ilości dotychczas złożonych projektów na kolejnym posiedzeniu KM będą rozpatrywane jedynie te wnioski, które wpłyną do Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST) Programu w Löcknitz w terminie do:

29. lipca 2010, godz. 17:30.

Składane wnioski pod względem formalnym muszą spełniać warunki konieczne do ich rejestracji.

„Program wspierający współpracę transgraniczną po jego uruchomieniu został bardzo dobrze przyjęty. Dotychczas wybrano do dofinansowania projekty o wartości ok. 80% środków dostępnych w Programie. Zaplanowano, że jeszcze w grudniu 2010 r. Wspólny Komitet Monitorujący Programu oceni wszystkie projekty gotowe pod względem formalno-prawnym i dokona wyboru projektów do dofinansowania“, powiedział Kierownik Instytucji Zarządzającej, Andreas Petters.