Instytucja Zarządzająca

Na podstawie art. 59 ust. 1 lit. a) i art. 60 rozporządzenia ogólnego oraz art. 14 ust. 1 i art. 15 rozporządzenia EFRR jako Instytucja Zarządzająca wyznaczone zostaje Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego - Referat 250, Europejska Współpraca INTERREG - w Schwerinie (Niemcy).

Instytucja Zarządzająca odpowiedzialna jest za to, aby program operacyjny był zarządzany i wdrażany zgodnie z zasadą racjonalnej gospodarki budżetowej.

 

Koordynatorzy Programu

Koordynatorzy pełnią w stosunku do Instytucji Zarządzającej rolę partnerów uprawnionych do kontaktów w zakresie wszelkich kwestii dotyczących wdrażania wspólnego programu na obszarze wsparcia, za który odpowiadają. Biorą oni udział w szczególności w planowaniu oraz w monitorowaniu i kierowaniu wdrażaniem wspólnego programu.

 • Koordynatorem Programu po polskiej stronie obszaru wsparcia jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
 • na obszarze wsparcia w Brandenburgii jest nim Ministerstwo Gospodarki i Spraw Europejskich,
 • a w Meklemburgii – Pomorzu Przednim Instytucja Zarządzająca w Ministerstwie Gospodarki, Budownictwa i Turystyki.

Wspólny Sekretariat Techniczny (WST)

W realizacji swoich zadań Instytucja Zarządzająca posiłkuje się zgodnie z art. 14 ust.1 zdania 3 i 4 rozporządzenia EFRR wsparciem Wspólnego Sekretariatu Technicznego zlokalizowanym przy Krajowym Instytucie Wsparcia Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Schwerinie.

WST część swoich zadań przeniesie do filii w Löcknitz. W WST są zatrudnieni pracownicy z Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Brandenburgii oraz z Polski.

Zadania WST:

 • przyjmowanie i elektroniczna rejestracja wniosków projektowych w bazie danych niezależnej od systemu bazy danych programu,
 • weryfikacja formalna wniosków projektowych,
 • kontakty z partnerami projektów oraz instytucjami włączonymi w proces oceny projektów,
 • funkcja sekretariatu wspierającego Komitet Monitorujący włącznie z przygotowaniem posiedzeń i decyzji Komitetu Monitorującego,
 • wspieranie Instytucji Zarządzającej w koordynacji procesu oceny (włączanie odpowiedzialnych za to jednostek), monitorowania i oceny wdrażania programu,
 • koordynacja procesu wyboru projektu przy włączeniu koordynatorów programu,
 • wspieranie Instytucji Zarządzającej w zakresie opracowywania sprawozdań z realizacji programu,
 • przygotowanie propozycji zmian programu,
 • działania informacyjno- promocyjne,
 • doradztwo, szkolenia i informowanie potencjalnych beneficjentów,
 • monitorowanie wdrażania projektów na miejscu

Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK)

Na polskim obszarze wsparcia utworzono Regionalny Punkt Kontaktowy. RPK wykonuje zadania powierzone mu w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą, Koordynatorem Programu w Polsce oraz WST. W zakres tych wchodzi:

 • spotkania informacyjne i przekazywanie informacji;
 • doradztwo na rzecz potencjalnych wnioskodawców;
 • współpraca z Instytucją Zarządzającą oraz Koordynatorem Programu w Polsce.

Regionalny Punkt Kontaktowy jest umiejscowiony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Współpracy Międzynarodowej

Wieloosobowe Stanowisko ds. EWT
ul. Piłsudskiego 40-42
70-421 Szczecin
W pokoju  nr 340 (3 piętro) czeka na Państwa zespół w składzie:

Anna Błeszyńska
tel. 091 - 44 67 210
a.bleszynska(at)wzp.pl

Magdalena Dernoga
tel/fax. 091 - 44 67 211
mdernoga(at)wzp.pl

Patrycja Semeniuk
tel. 091 - 44 67 115
psemeniuk(at)wzp.pl
interreg(at)wzp.pl